Dzierżawa placu (wyłączność) – kompleksowa obsługa Wesołego Miasteczka podczas Święta Truskawki 24–25.06.2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 kwietnia 2023

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu                                                         Buczek dn. 28.04.2023 r.
ul. Szkolna 1
98-113 Buczek
tel. 43 6774096
e-mail: gokis1@interia.pl


                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE
na dzierżawę placu (wyłączność) – kompleksowa obsługa Wesołego Miasteczka podczas
                                                Święta Truskawki  24 – 25.06.2023 r.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę placu ( wyłączność)
na kompleksową obsługę Wesołego Miasteczka w dniach 24 – 25.06.2023 r. w Buczku.
Przy złożeniu oferty wymagane będzie :
- Aktualne atesty odpowiadające wymogom BHP.
- Oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi
   i zasilanie urządzeń rozrywkowych / przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom
   techniczno – elektrycznym/.
 Miejsce : Park przy ulicy Parkowej w Buczku (¾ Parku) oraz możliwość wykorzystania placu GS
(30 arów), z uwagi na teren umiejscowienia Wesołego Miasteczka i drzewa w parku wskazana jest wizja lokalna przed złożeniem oferty.
1. Opis przedmiotu zamówienia :
    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa Wesołego Miasteczka.
2. Zakres zamówienia :
- aktualne atesty urzędu Dozoru Technicznego,
- aktualne ubezpieczenie OC,
- wystarczającą ilość urządzeń rozrywkowych i obsługi do realizacji imprezy na poziomie 5000
- 10000 osób,
- przekazanie Zamawiającemu 200 sztuk bezpłatnych biletów do wykorzystania w Wesołym
  Miasteczku na wybranym urządzeniu.
3. Po stronie Wykonawcy leży posiadanie własnych agregatów prądotwórczych na zasilanie
    urządzeń rozrywkowych będących w zasobach Wesołego Miasteczka oraz posiadanie
    niezbędnych dokumentów do prowadzenia Wesołego Miasteczka.
4. Wykonawca zobowiązany jest do :
- rozstawienia urządzeń rozrywkowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na wydzielonym
  terenie oraz właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu Wesołego Miasteczka,
- obsługi urządzeń rozrywkowych podczas w/w imprezy w czasie jej trwania
  oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru w czasie i po każdym
  dniu imprezy,
- stałego nadzoru stanu technicznego swoich urządzeń oraz monitorowanie bezpieczeństwa
  użytkowników Wesołego Miasteczka,
- posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.
5. Wykonawca rozlicza transakcję z Zamawiającym w PLN.
6. O obsługę Wesołego Miasteczka mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
- złożą ofertę zgodnie z zakresem zamówienia,
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tzn. posiadają aktualną
  koncesję , zezwolenie na prowadzenie Wesołego Miasteczka zgodnie z obowiązującymi
   przepisami,
- posiadają ubezpieczenie OC oraz aktualne atesty Urzędu Dozoru Technicznego. Posiadają
  wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
  wykonywania zamówienia.
7. Informacje dodatkowe :
- z wyłonionym Wykonawcą na wykonanie usługi opisanej wyżej zawarta zostanie umowa,
- Wykonawca może rozpocząć montaż „Wesołego Miasteczka” w dniu 22.06.2023 r.
  Wykonawca zobowiązuje się do demontażu urządzeń i opuszczeniu dzierżawionego
  terenu do dnia 27.06.2023 r.
- Oferent składając ofertę oświadcza tym samym, iż posiada wszystkie wymagane koncesje
  i zezwolenia oraz ubezpieczenie, które jest wymagane do prowadzenia jego działalności.
8. Oferty należy przedłożyć na załączonym formularzu ofertowym. Do oferty należy załączyć :
- aktualny wpis z właściwego rejestru o działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie
  do obrotu gospodarczego w zakresie objętym ofertą, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
  przed upływem terminu składania ofert,
- aktualną koncesję – zezwolenie na prowadzenie Wesołego Miasteczka zgodnie z obowiązującymi
  przepisami,
- kopie atestów Urzędu Dozoru Technicznego
- kopie polisy OC,
9. Opis sposobu i kryteria obliczania ceny oferty :
    Wykonawca zobowiązany jest do podania kwoty, jaką może zapłacić za dzierżawę placu
    (wyłączność) na kompleksową obsługę Wesołego Miasteczka. Cena musi być podana w złotych
   polskich cyfrowo i słownie. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami :
- Cena za dzierżawę terenu (wyłączność) – 70% wagi oceny
- Średnia cena za bilet dla dzieci – 15% wagi oceny
- Średnia cena za bilet dla dorosłych – 15% wagi oceny.
Ocena wg kryteriów podanych powyżej dokonywać się będzie wg następujących zasad :
Ad. 1 – Cena za dzierżawę terenu :
Kryterium 1 Cena za dzierżawę terenu (wyłączność)- oferowana cena brutto w PLN,
maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który poda najwyższą cenę
CK1=Cb/Cn  x 70, gdzie Cn – najwyższa cena Oferenta Cb – cena badanej oferty.
Ad.2.Średnia cena za bilet dla dzieci :
Kryterium 2. Średnia cena za bilet dla dzieci – oferowana cena za bilet na wszystkie urządzenia
dla dzieci, maksymalną ilość punktów 15 otrzyma oferent, który poda najniższą cenę.
CK2=Cn/ChX15, gdzie Cn – najniższa cena ofertowa, Ch- cena badanej oferty.
AD.3 – Średnia cena za bilet dla dorosłych :
Kryterium 3. Średnia cena za bilet dla dorosłych – oferowana cena za bilet na wszystkie urządzenia
dla dorosłych, maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który poda najniższą cenę
Ck3=Cn/Chx15, gdzie Cn- najniższa cena oferenta,Ch – cena badanej oferty.
Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty (O=Cn1+Cn2+Cn3)
Ceny podane w ofercie będą obowiązywały przez cały czas trwania imprezy.
10. Sposób sporządzenia i dostarczenia oferty :
- ofertę w wersji papierowej lub elektronicznej (sporządzonej na formularzu ofertowym) należy
  złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku  ul. Szkolna 1  98-113 Buczek
  lub przesłać e-mail : gokis1@interia.pl , lub złożenie oferty w zamkniętej kopercie osobiście
  w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku do dnia 05.05.2023 r. do godz. 15.00
  Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
- wykonawca składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej ofercie.
- oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Postanowienia końcowe :
1) Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze
     oferty jest zobowiązany do podpisania umowy, a w terminie 7 dni od podpisania umowy,
    do wpłaty na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku 80% kwoty zadeklarowanej
    w formularzu ofertowym. Pozostała kwota zostanie wpłacona do dnia 03.07.2023 r.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie podpisania umowy
    i nie wpłacenia 80% kwoty zadeklarowanej w formularzu ofertowym w terminach wskazanych
   w punkcie1).
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru Wykonawcy bez podania
    przyczyny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku
Data utworzenia:2023-04-28
Data publikacji:2023-04-28
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Nietupska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:345