Jesteś tutaj: Start / Statut GOKiS Buczek

Statut GOKiS Buczek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Statut GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BUCZKU

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1.

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku, jest samorządową instytucją kultury.

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001 r. Nr 13, poz 123, z póź. zm.);

2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z póź. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.);

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansowaniach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.);

5) niniejszego statutu.

 

§ 2.

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu podlega wpisowi do rejestru intytucji kultury prowadzonego przez Gminę.

2. Z chwilą wpisu do rejestru – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu uzyskuje osobowość prawną.

 

§ 3.

1. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest Rada Gminy, organem nadzoru Wójt Gminy Buczek

2. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu mieści się w Buczku  ul. Szkolna 1, a teren działania obejmuje gminę Buczek.

 

II. Cel i zakres działania

 

§ 4.

1. Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowo – rekreacyjnym gminy.

2. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność dostosowaną do potrzeb i oczekiwań społecznych oraz własnych możliwości kadrowych, bazowych i finansowych.

 

§ 5.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu należy :

1) rozpoznanie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

4) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i sztuki

    ludowej oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

5) popularyzacja zjawisk społecznego ruch kulturalnego;

6) organizowanie działalności z zakresu sportu, wypoczynku i rekreacji ruchowej;

7) prowadzenie zadań inwestycyjnych, bieżącego utrzymania i wykorzystania obiektów będących

    w dyspozycji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku;

8) kultywowanie obchodów świąt narodowych i okolicznościowych;

9) informowanie lokalnych mediów (radio, prasa) o prowadzonej działalności i organizowanych imprezach.

 

 

§ 6.

Zadania, o których mowa w § 5 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu realizuje w szczególności poprzez :

1) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw i spotkań,

2) prowadzenie sekcji i kół zainteresowań,

3) organizowanie imprez rozrywkowych,

4) świadczenie usług w zakresie swojej działalności,

5) stałe promowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w mediach lokalnych,

6) organizowanie imprez i zawodów sportowych.

 

§ 7.

W celu realizacji zadań statutowych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu współpracuje z :

1) placówkami oświaty i wychowania działającymi na terenie Gminy – szkoły i przedszkola,

2) placówkami opieki społecznej,

3) amatorskim ruchem artystycznym działającym w Gminie,

4) Ludowymi, Uczniowskimi i Szkolnymi Klubami Sportowymi,

5) jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, Kołami Gospodyń Wiejskich,

6) instytucjami kultury i Sportu położonymi poza granicami Gminy,

7) środkami masowego przekazu,

8) organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi, dla których

    głównym kierunkiem działania jest organizowanie działalności kulturalnej i sportowej.

 

III. Organy zarządzające

 

§ 8.

1. Na czele Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością,

    reprezentuje placówkę na zewnątrz i ponosi za nią pełną odpowiedzialność.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

3. Powołanie może nastąpić w drodze konkursu.

 

§ 9.

1. Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych pracowników i wykonuje wobec nich wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy. 

 

§ 10.

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu winni posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w regulaminie wynagrodzenia ustalonym przez Dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy.

 

§ 11.

Dyrektor może powoływać społeczne organy doradcze, których nazwę i zadania winien określać „Regulamin organizacyjny”

IV. Zasady gospodarki finansowej

 

§ 12.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§ 13.

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu koszty działalności i zobowiązania pokrywa z uzyskanych

    przychodów.

2. Przychodami Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu są :

1) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego

    oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych;

2) dotacje z budżetu;

3) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych;

4) środki z innych źródeł.

 

§ 14.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest „Roczny plan działalności” zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez organizatora.

 

§ 15.

Plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w miarę potrzeb :

1) plan usługowy

2) plan przychodów i kosztów

3) plan remontów i konserwacji środków trwałych

4) plan inwestycji

 

§ 16.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może zdobywać środki trwałe. Przy zdobywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

V. Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna

 

§ 17.

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może prowadzić wszelką działalność gospodarczą

     a w szczególności handlową polegającą na sprzedaży wyrobów artystycznych, rzemieślniczych 

     i dekoracyjnych oraz prowadzić działalność gastronomiczną związaną z obsługą imprez.

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może organizować i prowadzić odpłatne kursy i szkolenia

    dla dzieci i dorosłych.

3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może organizować kiermasze, aukcje, prezentacje i inne formy

    promocyjne dla powiększenia majatku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 18.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu używa pieczęci w kształcie i brzmieniu określonym 

w „Regulaminie Organizacyjnym”

§ 19.

Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego nadania.

 

 

 

 

 

  

 

.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku
Data utworzenia:2022-10-18
Data publikacji:2022-10-18
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Nietupska
Osoba wprowadzająca dokument:Jolanta Nietupska
Liczba odwiedzin:358