Regulamin organizacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BUCZKU.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku jest samodzielną instytucją kultury, której organizatorem założycielskim jest Rada Gminy a organem nadzoru Wójt Gminy Buczek.

 

§ 2.

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, zwanej dalej regulaminem określa :

1. kierownictwo,

2. stan organizacyjny jednostki – stanowiska pracy,

3. zadania i kompetencje poszczególnych stanowisk pracy,

4. zadania i kompetencje komórki finansowej,

5. zakres uprawnień udzielanych pracownikom do załatwiania spraw,

6. rozkład czasu pracy.

 

§ 3.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku realizuje :

1. zadania własne wynikające ze Statutu Ośrodka,

2. zadania z zakresu kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji, wynikające z ustaw i szczególnych przepisów.

 

II. KIEROWNICTWO :

1. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor powołany i odwoływany przez Wójta Gminy.

2. Dyrektor określa kierunki i cele oraz opracowuje i zatwierdza „roczny plan działalności” Ośrodka.

3. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych pracowników i wykonuje wobec nich wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy

4. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odpowiada za całokształt jego działalności a w szczególności za :

- realizację podstawowych zadań i obowiązków wynikających ze statutu Ośrodka,

- Prawidłowość kierunków działania i form pracy zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniem

  społecznym mieszkańców gminy,

- rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,

- rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

- współpracę ze wszystkimi organizacjami społecznymi, instytucjami gminnymi i samorządowymi oraz stowarzyszeniami,

- prawidłowy dobór treści i form organizacyjnych imprez kulturalnych i sportowych,

- właściwą organizację Ośrodka oraz pracę podległych pracowników i efektywne wykorzystanie ich czasu pracy,

- dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność zgodnie ze Statutem Ośrodka,

- stosownie przepisów prawnych a w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Kodeksu Pracy, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o finansach publicznych,

5. Dyrektor zatrudnia i zwalnia podległych pracowników.

 

 

III. STAN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI – STANOWISKA PRACY :

 

§  4. 

W skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wchodzą :

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku

2. organizacje gminne z zakresu Sportu i Rekreacji.

 

§ 5.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu tworzy następujące stanowiska pracy :

1. instruktor plastyki,

2. instruktor wychowania muzycznego,

3. instruktor nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze,

4. instruktor ds. folkloru i tańca ludowego,

5. kapelmistrz orkiestry dętej,

6. instruktor tańca nowoczesnego,

7. animator kultury,

8. intendent – magazynier,

9. gospodarz domu,

10. palacz c.o.- konserwatora urządzeń.

 

IV. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY.

 

§ 6.

 

Do zadań stanowisk pracy w szczególności należy :

Instruktor plastyki :

- upowszechnianie i popularyzacja sztuki w zakresie malarstwa, rysunku,

- organizowanie grup i kół zainteresowań wg zapotrzebowania w w/w tematyce,

- pomoc, poradnictwo i prowadzenie zajęć z uczestnikami grup,

- upowszechnianie prowadzonych form poprzez udział w konkursach, przeglądach o tematyce plastyczne,

- pomoc w scenografii imprez kulturalnych.

Instruktor wychowania muzycznego :

- popularyzacja i upowszechnianie sztuki w dziedzinie muzyki, śpiewu u dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych,

- organizowanie pracy amatorskich zespołów zainteresowań, solistów, chóru, zespołu wokalnego dziecięcego,

- organizowanie prób z solistami i członkami zespołów,

- współdziałanie z instytucjami artystycznymi w zakresie promocji udziału w przeglądach wokalnych, festiwalach,

- upowszechnianie prowadzących form artystycznych na terenie gminy, powiatu i województwa,

- współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie animacji kulturalnej w gminie.

Instruktor nauki gry na instrumencie klawiszowym i gitarze :

- popularyzacja instrumentów muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

- nauka nut

- wyposażenie uczestnika zajęć w podstawowe umiejętności muzyczne,

- rozwinie muzykalności, zainteresowań muzycznych,

- wprowadzenie uczestników zajęć do aktywnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych.

Instruktor ds. folkloru i tańca ludowego :

- popularyzacja i upowszechnianie sztuki w zakresie tańca i śpiewu wśród dzieci i młodzieży,

- organizowanie pracy amatorskiego, dziecięcego zespołu pieśni i tańca „Buczkowiacy”

- pomoc organizacyjna, poradnictwo i prowadzenie prób nauki tańca ludowego w zespole,

-organizowanie występów zespołu na terenie gminy i poza gminą,

- współdziałanie z instytucjami artystycznymi w przedmiocie promocji zespołu w tym udział w pokazach, przeglądach i konkursach.

Kapelmistrz orkiestry dętej :

- Zadaniem kapelmistrza jest przygotowanie orkiestry dętej do wykonania utworu (lub utworów) muzycznych oraz pokierowanie wykonaniem opracowanego repertuaru na imprezach artystycznych.
-
Przygotowanie utworu polega na przeprowadzeniu kilku prób z muzykami,podczasktórych wskazuje im sposoby interpretacji dzieła muzycznego, proponuje różnorodne
rozwiązania artystyczne i techniczne, pomaga we właściwym odczytaniu intencji kompozytora, narzucając jednocześnie własny sposób rozumienia utworu.

- Praca kapelmistrza, szczególnie jeśli ma do czynienia z dużym zespołem lub rozbudowanym dziełem, rozpoczyna się od czytania utworu – bardzo często  w trakcie prób sekcyjnych (tzn. w małych grupach muzyków)
-
Podczas prób kapelmistrz tłumaczy swoje intencje muzykom, niekiedy też demonstruje sposoby wykonania fragmentów utworu, grając na instrumencie lub śpiewając,

- udział w konkursach, przeglądach orkiestr dętych.

Instruktor tańca nowoczesnego :

- popularyzacja i upowszechnianie tańca nowoczesnego,

- organizowanie pracy amatorskiego zespołu tańca nowoczesnego,

- organizowanie występów zespołów na terenie gminy i poza gminą,

- współdziałanie z instytucjami artystycznymi w przedmiocie promocji zespołów, w tym udział w pokazach i przeglądach tanecznych.

Animator kultury :

- zajmuje się upowszechnianiem kultury w środowisku lokalnym, planowaniem procesu animacji kultury w placówce,
- orientowanie się w potrzebach społeczności lokalnej dotyczących oświaty, kultury i rozrywki  oraz adekwatne do tych potrzeb organizowanie życia kulturalnego; mogą to być konkursy, wystawy, kółka twórczości amatorskiej, kółka zainteresowań itp.
- aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie zainteresowań kulturą, wspieranie inicjatyw w tym zakresie,
- organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, odczytów, wystaw, konkursów, festynów itp.
- poszukiwanie i pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na wszelkie przedsięwzięcia kulturalne, planowanych w ośrodku kultury,
- współpraca z artystami i innymi wykonawcami imprez kulturalnych planowanych w regionie, a także ze sponsorami i wszelkimi innymi osobami, które wspierają działalność kulturalną na terenie gminy,

Intendent – magazynier :

- utrzymanie czystości w miejscach gdzie przechowuje się trwałe rzeczy,

- zaopatrywanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w niezbędne artykuły przemysłowe,

- wypożyczanie naczyń

- czuwanie nad zabezpieczeniem pomieszczeń magazynowych przed kradzieżą, włamaniem i pożarem,

Gospodarz domu :

- sprzątanie pomieszczeń biurowych i pozostałych pomieszczeń znajdujących się w GOKiS oraz terenu przy budynku,

- dbanie o porządek w salach przeznaczonych na zajęcia artystyczne,

- utrzymanie w czystości pomieszczeń sanitarnych,

Palacz c.o. - konserwator urządzeń :

- palenie w piecu centralnego ogrzewania w kotłowni lokalnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku,

- prowadzenie pełnej obsługi pieca zgodnie z wytycznymi i przeszkoleniem na kursie dla palaczy c.o. oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji,

- utrzymanie odpowiedniej temperatury podczas zajęć w Ośrodku, odpowiedniego stanu wody w urządzeniach,

- okresowe czyszczenie pieca i kanałów piecowych zapewniających prawidłową pracę kotła c.o.

- utrzymanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach kotłowni,

- utrzymanie czystości w obejściu budynku na zewnątrz poprzez zamiatanie i odśnieżanie chodników,

- kontrola urządzeń grzejnych wewnątrz budynku.

 

V. ZADANIA I KOMPETENCJE KOMÓRKI FINANSOWEJ – FUNDUSZ PŁAC

 

W ramach komórki finansowej tworzy się następujące stanowisko pracy : 

główny księgowy.

Do zadań głównego księgowego należy :

1. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych.

2. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym z planem działalności jednostki.

3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

4. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej księgowości jednostki oraz sprawozdawczości w tym zakresie. 

5. Dokonywanie miesięcznych uzgodnień, zapisów i sald na kontach syntetycznych z dziennikiem.

6. Dekretowanie dowodów księgowych jednostki, sporządzanie poleceń księgowania, sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym.

7. Prowadzenie zestawień obrotów i sald na kontach syntetycznych i dla kont analitycznych rozrachunkowych.

8. Coroczne naliczanie umorzeń środków trwałych i umorzenia oraz sporządzanie sprawozdań z pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.

9. Dokonywanie miesięcznych uzgodnień planu i wpływów dotacji dla jednostki ze stanowiskiem prowadzącym karty wydatków budżetowych Urzędu Gminy.

10. Prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki.

11. Współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalania wyników inwentaryzacji oraz spisanych składników majątkowych.

12. Sporządzanie list płac dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu tj.

- naliczanie wynagrodzeń

- pisanie przelewów z potrąceń

- sporządzanie informacji o rocznych potrąceniach zaliczkach na podatek dochodowy

- sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń

- zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych.

13. Sporządzanie wyniku finansowego jednostki oraz rachunku zysku i strat.

14. Przestrzeganie dyscypliny finansowej.

15. Wpinanie dokumentów księgowych w segregatory i przygotowanie spisów akt podlegających na przekazaniu do miejscowego archiwum wg ustalonych zasad oraz przepisów o archiwach.

16. Sporządzanie raportów imiennych i deklaracji dotyczących składak na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i funduszu pracy.

17. Zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników do ubezpieczeń.

18. Rozliczanie i odprowadzanie co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pobranych składek.

19. Prowadzenie dokumentacji i zagadnień związanych z zaopatrzeniem instytucji w środki i artykuły do działalności merytorycznej.

20. Prowadzenie kasy i pełnej dokumentacji gospodarki kasowej GOKiS zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz instrukcją obiegu dokumentów księgowych.

21. Wykonywanie prac administracyjno – biurowych w GOKiS wynikających z potrzeb funkcjonowania instytucji.

22. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych.

23. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.

24. Prowadzenie dokumentacji organizowanych imprez kulturalnych i sportowych.

25. Prowadzenie dokumentacji umów najmu lokalu i wypożyczalni sprzętu.

 

 

§ 7.

1. Fundusz płac dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest objęty limitem w ramach dotacji przydzielanych na działalność kulturalną i sportową przez Radę Gminy.

2. Zatrudnienie pracowników etatowych oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy jest uzależnione od potrzeb GOKiS i posiadanego limitu funduszu płac.

3. Fundusz płac oraz zatrudnienie jest ustalone na dany rok kalendarzowy.

4. Do zatrudnienia i ustalenia wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu mają zastosowanie przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia  23 kwietnia 1999 r. W sprawie zasad wynagrodzenia pracowników instytucji upowszechniania kultury (Dz.U.Nr 45 poz.446) a w szczególności do pracowników administracyjnych i merytorycznych z dziedziny kultury i sztuki zakładowy regulamin wynagrodzenia oraz dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach instruktorów sportu, rekreacji ruchowej przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. W sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 210 poz. 1785).

 

VI. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELANYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW.

 

§ 8.

Zarządzenia wewnętrzne i pisma wychodzące z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu podpisuje Dyrektor.

 

§ 9.

Dyrektor w ramach posiadanych kompetencji udziela upoważnień lub pełnomocnictw  do prowadzenia określonych spraw i tak :

- Głównego Księgowego do : wystawiania i odbioru rachunków bądź faktur oraz kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej tych dokumentów. Upoważnienie, o których mowa powyżej stanowi integralną część zakresu czynności pracownika.

 

§ 10.

Prowadzenie dokumentacji i zagadnień związanych z wszelkimi zakupami artykułów w oparciu o art. 6 ust.1 pkt.7 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r. (Dz.U.Nr 72 poz. 664 z 2002 r.) przypisane zostają stanowisku głównemu księgowemu.

 

§ 11.

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu funkcjonuje w następujące dni i godziny tygodnia :

    poniedziałek 7.30 – 15.30

    wtorek          7.30 – 19.30

    środa             7.30 – 16.30

    czwartek       7.30 – 17.00

    piątek            7.30 – 15.30

    W soboty i niedziele stosownie do potrzeb.

2. Zespoły artystyczne i koła zainteresowań odbywają się według oddzielnych harmonogramów i dzienników zajęć na bazie GOKiS.

3. Zajęcia sportowe dla młodzieży i dorosłych odbywają się na bazie Hali Sportowej  ul. Szkolna 3

4. O organizowanych imprezach kulturalnych (koncerty, spotkania, wystawy itp.) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu informuje mieszkańców gminy poprzez afisze, zaproszenia i środki masowego przekazu

 

VII. KOORDYNACJA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I SPORTOWEJ W GMINIE.

        KONTROLA WEWNĘTRZNA.

1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w oparciu o Statut nadany przez Radę Gminy w Buczku koordynuje całokształtem działalności kulturalnej i Sportowej na terenie Gminy Buczek.

2. Kontrola wewnętrzna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jako jednostki organizacyjnej samorządu gminy uregulowana jest w regulaminie kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Buczek.

 

VIII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu używa pieczęci w kształcie prostokąta w kolorze czerwonym i następującym brzmieniu :

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku
Data utworzenia:2022-10-18
Data publikacji:2022-10-18
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Nietupska
Osoba wprowadzająca dokument:Jolanta Nietupska
Liczba odwiedzin:293